Một năm đại dịch COVID-19 hoành hành khắp thế giới

ngày 19/11/2020