36 ngày Việt Nam không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng

ngày 22/05/2020