Ổ dịch liên quan nhóm tôn giáo ở TP.HCM lan ra nhiều tỉnh

ngày 02/06/2021