Dịch Covid-19 lan ra 41 tỉnh, thành phố

ngày 19/06/2021